Polityka prywatności

Ochrona danych osobowych jest dla Fundacji Adamed szczególnie istotna. W celu zapewnienia zgodnego z prawem, rzetelnego oraz przejrzystego przetwarzania Państwa danych osobowych przygotowaliśmy poniższą informację.

 

Kto decyduje o serwisie Smart UP (http://adamedsmartup.pl)?

 

Strona internetowa http://adamedsmartup.pl jest własnością Fundacji Adamed z siedzibą w Warszawie, przy ul. Karowej 31A, która jest administratorem danych w odniesieniu do wszelkich zebranych tą drogą danych osobowych. Dbamy o ochronę prywatności informacji, jakie możemy gromadzić na temat osób odwiedzających niniejszy serwis, dlatego mają one zbiorczą i bezosobową formę. Za pomocą plików cookies (niewielkich plików tekstowych zapisywanych przez przeglądarkę internetową na urządzeniu wykorzystywanym do przeglądania stron internetowych) Fundacja Adamed w celu prawidłowego świadczenia usług zbiera informacje o tym, w jaki sposób i jak często korzystają Państwo z naszego serwisu (zbierane dane to m. in. wywołany adres internetowy (url), adres internetowy, z którego usługobiorca przeszedł na strony serwisu, rodzaj przeglądarki, z jakiej usługobiorca korzysta, innych informacji transmitowanych protokołem http). Pliki te nie gromadzą Państwa danych osobowych, nie zmieniają konfiguracji komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność Państwa systemu bądź danych, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie przez Państwa usunięte.

 

Kim jest Administrator Danych Osobowych?

 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych (uczestnika oraz opiekunów prawnych uczestnika podanych w związku z udziałem w programie Adamed Smart UP lub projekcie Adamed Smart UP Academy) jest Fundacja Adamed z siedzibą w Warszawie, 00-324, ul. Karowa 31A.

 

Jakiego rodzaju dane przetwarzamy?

 

Informujemy, że Fundacja Adamed przetwarza jedynie dane konieczne do wzięcia udziału w programie Adamed Smart UP i projekcie Adamed Smart UP Academy, tj.:

  • dane kontaktowe i identyfikujące uczestników programu Adamed Smart UP (nazwisko i imiona, adres zamieszkania, numer telefonu, adresy elektroniczne, oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie ww. danych) i opiekunów uczestników programu Adamed Smart UP (nazwisko i imiona, adres zamieszkania, numer telefonu, adresy elektroniczne, oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie ww. danych)
  • dane kontaktowe i identyfikujące uczestników projektu Adamed Smart UP Academy (nazwisko i imiona, adres zamieszkania, numer telefonu, adresy elektroniczne, oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie ww. danych)
  • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego Państwo korzystaliście,
  • informacje o fakcie skorzystania przez Państwa z usług, w tym informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi;

 

Jakie są podstawy i cele przetwarzania Państwa danych osobowych?

 

Fundacja Adamed przed rozpoczęciem czynności przetwarzania danych osobowych każdorazowo identyfikuje cel, podstawę prawną do ich przetwarzania oraz określa okres retencji danych. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 

  • realizacji programu lub projektu za zgodą uczestnika lub opiekuna prawnego uczestnika zgodnie z procedurami obowiązującymi w Fundacja Adamed, przez okres trwania programu lub projektu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  • realizacji wydarzenia/warsztatów na podstawie akceptacji regulaminu zaakceptowanego przez uczestnika, przez okres trwania wydarzenia/warsztatów (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w postaci potwierdzenia zgodnie z art. 17 Kodeksu Cywilnego czynności prawnej dokonanej przez osobę̨ o ograniczonej zdolności do czynności prawnej (na podstawie RODO art. 6 ust. 1 lit. c).
  • realizacji ciążących na Organizatorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa podatkowego, do których przestrzegania zobligowany jest Administrator – do czasu przedawnienia należności/zobowiązań podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń w związku z realizacją umowy – przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu – przez okres związany z przedawnieniem roszczeń cywilnoprawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym realizacji działań marketingowych) (art. 6 ust. 1 lit f) – aż do momentu wyrażenia przez uczestnika

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w wyżej określonym celu i zakresie ma charakter dobrowolny. Może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby wycofać zgodę należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o wycofanie na adres:  iod@fundacjaadamed.pl. Konsekwencją niepodania danych osobowych uczestnika będzie brak możliwości udziału w programie lub projekcie. Konsekwencją niepodania danych opiekunów prawnych uczestnika niepełnoletniego będzie brak możliwości weryfikacji czy opiekunowie prawni uczestnika wyrazili zgodę̨ na jego udział w programie – w konsekwencji brak możliwości udziału w programie.

 

Państwa adres e-mail może także zostać wykorzystany w celach wysłania newslettera w przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z zm.). Udzielenie zgody na newsletter przez Uczestnika Programu jest dobrowolne i może być w każdej chwili wycofane.

 

Kto ma dostęp do Państwa danych?

 

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych są pracownicy i współpracownicy Administratora i spółek z nim powiązanych, dostawcy systemów teleinformatycznych, z którymi współpracuje administrator, podwykonawcy w zakresie niezbędnym do realizacji przyjętych celów przetwarzania.

 

Jakie przysługują Państwu prawa?

 

Posiadają Państwo prawo dostępu do danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Jak skontaktować się z nami?

 

Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez wskazany adres poczty elektronicznej:  iod@fundacjaadamed.pl . Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.